Regulamin

Regulamin obiektu Zielona Osada w Ciężkowicach

 W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego oraz bezproblemowego wypoczynku, zachęcamy zapoznać się z poniższym regulaminem obiektu.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wynajmu domku lub apartamentu i zasad jego użytkowania.

Właścicielem obiektu i Wynajmującym jest Norbert Grabowski prowadzącym działalność: Nortech Norbert Grabowski pod adresem: Kąśna Górna 75, 33-191 Jastrzębia o nr NIP: 873-281-92-06.

I. REZERWACJA I PŁATNOŚCI

 1. Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji oraz wynajmu krótkoterminowego lub długoterminowego domku.
 2. Wynajem dotyczy każdorazowo całego domku dla maksymalnie 6 osób (5 + dostawka). Minimalny czas wynajęcia: 1 doba.
 3. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem e-mail: biuro@zielonaosada.eu bądź przez system rezerwacji na stronie internetowej. Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin pobytu oraz liczbę osób. Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności domku .
 4. Rezerwacja wstępna obowiązuje 24 godziny. Potwierdzenie rezerwacji następuje po wniesieniu zadatku za pobyt w wysokości 30% całkowitej kwoty pobytu. Od momentu dokonania rezerwacji wstępnej czas na wniesienie zadatku wynosi 48 h. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po przesłaniu dowodu wpłaty/przelewu na adres email: biuro@zielonaosada.eu lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.
 5. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku, osoba jest informowana mailowo lub poprzez wiadomość SMS o potwierdzeniu rezerwacji.
 6. Wpłata zadatku jest realizowana przez Najemcę na rachunek bankowy o numerze : PKO BP SA 60 1020 1068 0000 1302 0475 3010. W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko Najemcy, numer kontaktowy, datę pobytu od… do.. oraz numer domku i liczbę osób.
 7. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Wynajmujący może wyrazić zgodę na zwrot zadatku tylko w wyjątkowych udokumentowanych wypadkach losowych.
 9. Pozostałą część kwoty za pobyt wraz z kaucją należy uregulować przelewem (z góry) do 5 dni roboczych przed przyjazdem, jeśli rezerwacja zawierana jest maksymalnie 30 dni przed przyjazdem, do 14 dni przed przyjazdem dla rezerwacji zakładanych powyżej 30 dni przed przyjazdem, bądź gotówką na miejscu, w dniu zakwaterowania (po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z Wynajmującym). 
 10. W razie nie dotrzymania przez Najemcę terminu wniesienia opłaty wysyłane jest jednorazowe przypomnienie o konieczności zapłaty pełnej kwoty za najem w terminie 4 dni lub 13 dni do rozpoczęcia najmu.
 11. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznej zapłaty za szkody, poniesione w czasie jego pobytu, wysokość szkody ustala Wynajmujący. W przypadku braku możliwości wyceny szkody bezpośrednio po jej zaistnieniu dopuszcza się dokonanie wyceny w terminie do 7 dni. W tym przypadku sporządza się protokół szkody. 
 12. Wynajmujący wydaje tylko jedną kartę do obiektu. W przypadku jej zgubienia pobierana jest opłata w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych).
 13. Do kwoty najmu należy doliczyć kaucję zwrotną w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych). Kaucja stanowi zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia domku lub wyposażenia domku. Zwrot kaucji nastąpi w terminie 7 dni.  


II. POBYT I ZAKWATEROWANIE

 1. Doba zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00- 6:00.
 2. Ewentualny wcześniejszy przyjazd, (przed godz. 15.00) musi być uzgodniony z Wynajmującym minimum 1 dzień wcześniej telefonicznie lub mailowo.
 3. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośroda Zielona Osada w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do dokonania meldunku na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.
 4. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę (w trakcie pobytu), kwota za niewykorzystany okres nie podlega zwrotowi.
 5. W przypadku nieprzybycia Najemcy w wyznaczonym terminie, rezerwacja potwierdzona wniesionym zadatkiem ulega automatycznemu anulowaniu o godz. 10.00 dnia następnego, wniesiony zadatek jak i pozostała wpłacona kwota rezerwacji (jeśli taka miała miejsce) nie podlega zwrotowi.
 6. Dopuszcza się mozliwość składania wizyt Gościom Ośrodka przez osoby trzecie z zewnątrz, nie zameldowane w Ośrodku Zielona Osada, w godz. od 8.00 do 22.00. Osoby trzecie mogą być wprowadzone na teren ośrodka wyłącznie przez osoby zameldowane na pobyt i wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu recepcji Ośrodka i otrzymaniu zgody na taką wizytę. Korzystanie z atrakcji przez osoby trzecie jest zabronione. Gość Ośrodka ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, zaniechania czy nieprawidłowości wnikające ze składanych mu wizyt i przebywania osób trzecich na terenie Ośrodka. Osoby trzecie przebywające na terenie Ośrodka Zielona Osada na zaproszenie Gości Ośrodka, są zobowiązane do jego opuszczenia przed godziną 22.00. W przypadku stwierdzenia nocowania w domku osoby niezgłoszonej Wynajmujący pobiera opłatę w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) za każdą dobę pobytu.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości.
 8. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.
 9. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest sprawdzić stan domku, tzn. okna, meble oraz pozostałe urządzenia znajdujące się w domku stanowiące jego wyposażenie.
 10. Brak uwag ze strony Najemcy, co do uszkodzeń w ciągu 1 godziny od otrzymania karty dostępu oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co wynajmowanego domku lub apartamentu.
 11. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku lub apartamentu zaistniałych podczas pobytu.
 12. Na terenie Ośrodka Zielona Osada zabrania się w szczególności: – wynoszenia z domku przedmiotów stanowiących jego wyposażenie (np. meble, pościel), – pozostawiania bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem, – kopania rowów i dołów, – rozbijania namiotów, – rozpalania ognisk i grilla poza wyznaczonymi miejscami, – używania otwartego ognia, – organizacji wieczorów panieńskich i kawalerskich, – organizowania urodzin, -organizowania innych imprez zorganizowanych z wyjątkiem tych uzgodnionych z Wynajmującym– niszczenia roślinności, wycinania krzewów i drzew, – niszczenia wyposażenia i urządzeń udostępnionych dla Gości do użytkowania.
 13. Najemca jest osobą podpisującą umowę i jest on odpowiedzialny za osoby towarzyszące przebywające w domku lub apartamencie i jego otoczeniu (w tym dzieci).
 14. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 15. W domku, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) oraz kwotą 500 zł za sprzątanie domku.
 16. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.
 17. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie zezwala się używania jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe. Zabrania się wnoszenia do domku lub apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 18. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego, dokonywać napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów czy zmian w domku. 
 19. Najemca powinien poinformować o usterce technicznej, awarii lub szkodzie Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 20. Wynajmujący nie odpowiada za ewentualne niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. brakiem prądu.
 21. Najemca zobowiązuje się używać domku zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się przestawiania łóżek. Wewnątrz domku obowiązuje nakaz używania obuwia zmiennego (prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu typu obuwie górskie, buty narciarskie, snowboardowe lub inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i podłogi).
 22. Każdorazowo opuszczając domek, Najemca powinien upewnić się, że drzwi zostały zamknięte. Za rzeczy pozostawione w domku Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 23. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy pozostawionych w pojazdach. Pojazdy mogą być parkowane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 24. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwanej policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystany okres pobytu.
 25. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: – będącym pod wpływem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu lub środków odurzających, – które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny, – które nie poinformowały Managera Ośrodka o organizacji imprez zorganizowanych.
 26. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu domku w stanie zastanym, pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w nienagannym stanie, opróżnienie koszów na śmieci, pozostawienie otoczenia domku w zastanym stanie. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje potrąceniem kwoty 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) z kaucji na poczet sprzątania.
 27. Pobyt ze zwierzęciem następuje po uzgodnieniu z właścicielem. Obowiązuje dodatkowa opłata.
 28. Korzystanie z altanki, miejsca wypoczynkowego, miejsca na ognisko/grilla jest możliwe bez wcześniejszej rezerwacji. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, iż każdy gość obiektu ma pełne prawo do korzystania z wyżej wymienionych wspólnych miejsc.
 29. Korzystanie z sauny, balii ogrodowej następuje po wcześniejszym uzgodnieniu. Na pobyt przysługuje jedno wejście w cenie.
 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 31. Korzystanie z basenu dzieci może odbywać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 32. Przedłużenie pobytu do godzin wieczornych należy zgłosić telefonicznie lub mailowo Wynajmującemu ze stosownym wyprzedzeniem. Przedłużenie pobytu każdorazowo wymaga zgody Wynajmującego. Obowiązuje dodatkowa opłata.
 33. Wynajmujący ma prawo do wejścia do domku bez uzgodnienia w przypadku kiedy: zauważy niebezpieczeństwo zagrażające zdrowiu i/lub życiu Najemcy lub innych osób, lub zagrożeń technicznych, pożarem, zalaniem obiektu z uzasadnieniem zapobiegania szkodom lub ich ograniczania.
 34. Na obszarze obiektu zabrania się używania jakichkolwiek środków pirotechnicznych i petard.
 35. Obiekt Zielona Osada podlega monitorowaniu. Najemca wyraża zgodę na monitorowanie pobytu oraz wykorzystanie wizerunku w zakresie promocji i dokumentacji działalności obiektu. Oświadczenie powyższe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


III. ZASADY UŻYTKOWANIA SPRZĘTÓW

 1. Instrukcje dotyczące obsługi sprzętów, np. telewizora, płyty indukcyjnej, kuchenki mikrofalowej, czajnika, klimatyzatora oraz ogrzewania są dostępne w każdym domku. Prosimy o korzystanie ze sprzętów zgodnie z instrukcją.
 2. Najemca domków jest odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju zniszczenia sprzętów, podczas jego pobytu, przez własne złe użytkowanie, bądź innych osób przebywających w domku.
 3. Spis rzeczy wchodzących w skład wyposażenia domków znajduje się obok instrukcji obsługi sprzętów.
Telefony alarmowe:
Pogotowie Ratunkowe: 999
Straż Pożarna: 998
Policja: 997

 

Regulamin korzystania z aplikacji Rezerwacji Online, przez Klientów Obiektu

I.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania z aplikacji Rezerwacji Online, przez Klientów obiektu.
 2. Przez Obiekt rozumie się w niniejszym regulaminie: Obiekt Zielona Osada Ciężkowice.
 3. Przez Klienta rozumie się w niniejszym regulaminie, osobą fizyczną, z którą Obiekt zawiera umowę o świadczenie usług lub sprzedaż produktów lub usług.
 4. Rezerwacja za pomocą aplikacji Rezerwacji Online przebiega według wskazanych poniżej postanowień.

II. Dokonywanie Rezerwacji

 1. Klient otrzymuje możliwość wyboru terminu pobytu jakim jest zainteresowany, liczby dorosłych oraz liczby dzieci, według których ma zamiar dokonać rezerwacji pobytu.
 2. Klient może wybrać następnie wśród dostępnych we wskazanym terminie wolnych pokoi lub pakietów, które przedstawione są w formie listy Rezerwacji Online.
 3. Po zapoznaniu się z opisem, wyposażeniem i ceną pokoju, lub opisem, zawartością i ceną pakietu, Klient może wybrać dany pokój/pakiet i przejść do kolejnego kroku procesu rezerwacji.
 4. W drugim kroku dokonywania rezerwacji – formularzu, Klient wypełnia swoje dane osobowe oraz ewentualne uwagi do rezerwacji.
 5. Po uzupełnieniu danych, w kroku trzecim, Klient może dokonać wpłaty zadatku za pomocą płatności elektronicznej – przelew transferowy.
  • Transakcje przelewami transferowymi są realizowane za pośrednictwem systemów płatności online.
  • Przy wybraniu płatności elektronicznej przelewem transferowym, Klient zostaje przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę zadatku, systemem płatności online. Po przyjęciu wpłaty przez system płatności online, Klient otrzymuje na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres e-mail, automatyczne powiadomienie o potwierdzeniu wpłaty zadatku.

IIa. Dokonywanie rezerwacji przy braku wolnych pokoi/pakietów

 1. W przypadku, jeżeli w podanym przez Klienta terminie nie ma wolnych pokoi, lub dostępny jest wybrany pokój, jednak wyłącznie przy dłuższym pobycie, niż podany przez Klienta, wyświetlony zostaje numer telefonu do obsługi obiektu noclegowego, w celu kontaktu telefonicznego i dokonania indywidualnych ustaleń.

III. Anulowanie rezerwacji

 1. W przypadku anulacji rezerwacji przez Klienta, wpłacony zadatek pozostaje w obiekcie.
 2. Obiekt ma prawo do anulowania potwierdzonej rezerwacji, w terminie do 24 godzin, od momentu zaksięgowania wpłaty zadatku. Wówczas, zadatek zostaje zwrócony Klientowi.

IV. Opłaty

 1. Klient zobowiązany jest do wpłaty wskazanego przy dokonywaniu rezerwacji zadatku. Może tego dokonać, za pomocą:
  • płatności elektronicznej – przelew transferowy,
 2. Pozostała część opłaty za cały pobyt dopłacana jest przez Klienta po przyjeździe do obiektu.
 3. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z wykonaniem procesu Rezerwacji Online.

V. Polityka prywatności

 1. W trakcie dokonywania Rezerwacji Online, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie serwisu.
 2. Dane Klienta  będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia  prawidłowego procesu rezerwacji oraz celów marketingowych i nie będą udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  28.09.1997 o ochronie danych osobowych.
 3.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Norbert Grabowski prowadzącym działalność: Nortech Norbert Grabowski pod adresem: Kąśna Górna 75, 33-191 Jastrzębia o nr NIP: 873-281-92-06
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

VI. Odpowiedzialności

 1. Klient odpowiada za prawidłowe wpisanie prawdziwych danych w formularzu rezerwacyjnym.
 2. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za błędnie wpisane terminy rezerwacji, czy dane osobowe.
 3. Za prawidłową obsługę pieniężną zadatku, w aplikacji Rezerwacji Online odpowiada system płatności online.
 4. Obiekt oraz firma udostępniająca aplikację Rezerwacji Online, czyli NFHotel Spółka z o.o., nie ponoszą odpowiedzialności za niedostępność systemu, która mogła wyniknąć nie z ich winy lub z powodu wystąpienia innych czynników niezależnych.

VII. Akceptacja Regulaminu

 1. Zaznaczenie w panelu rezerwacyjnym opcji przeczytania i zapoznania się z regulaminem Rezerwacji Online oznacza, że Klient rozumie i wyraża zgodę na punkty zapisane w tymże regulaminie.
 2. Niezaznaczenie opcji akceptacji regulaminu skutkuje brakiem możliwości dokonania Rezerwacji Online.
Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2023r
Scroll to Top